Jak odzyskać pieniądze od upadłej firmy? 1

Jak odzyskać pieniądze od upadłej firmy?

Jeśli upadły jest ci winien pieniądze lub produkty, trudno je odzyskać. Będziesz musiał wdawać się w procesy sądowe i bronić swojego prawa do otrzymania pieniędzy. Przeczytaj w artykule, jak przebiega upadłość i co zrobić, aby odzyskać maksymalną możliwą kwotę długu.

Zniecierpliwiony wierzyciel wniósł apelację do sądu polubownego, a wniosek został uwzględniony.

Aby sąd ogłosił upadłość osoby prawnej lub osoby fizycznej, muszą być spełnione następujące warunki:

Po złożeniu wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości organizacji lub osoby fizycznej rozpoczyna się postępowanie upadłościowe – zestaw środków mających na celu zwrot pieniędzy wierzycielom. Jest w nim wielu uczestników:

Dłużnik – osoba fizyczna lub prawna niezdolna do spłaty długów

wierzycielami są osoby, wobec których dłużnik ma długi. Jeśli upadły jest ci winien, jesteś wierzycielem;
uprawnione organy – oprócz długów wobec banków i wspólników, dłużnicy mają również długi wobec organów państwowych. Najczęściej jest to dług podatkowy wobec Federalnej Służby Podatkowej, ale czasami w sprawie mogą uczestniczyć organy wykonawcze i organy samorządu terytorialnego;

Rejestr wierzytelności wierzycieli jest dokumentem zawierającym informacje o wierzycielach osoby upadłej. Wszelkie wpisy w dokumencie są dokonywane na podstawie postanowienia sądu polubownego o zamieszczeniu wymagań w lub o jego zmianie. Powiemy Ci, jak wejść do rejestru w drugiej części artykułu.

Wierzyciele upadłości to osoby fizyczne i prawne, których roszczenia powstały przed ogłoszeniem upadłości dłużnika. W egzekucji pomoże http://komornikbobek.pl/.

Obecni wierzyciele to osoby fizyczne i prawne, których roszczenia powstały po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Upadłości jest cały majątek dłużnika, że ma w chwili ogłoszenia upadłości. Po pierwsze, do masy upadłości będą wchodziły pieniądze, mienie, prawa wierzytelności, udziały w innych firmach itp. W postępowaniu upadłościowym syndyk sprzeda cały majątek na licytacji, a w masie upadłości znajdą się tylko pieniądze.

Postępowanie upadłościowe to kompleks wszystkich środków, które rozpoczną się po ogłoszeniu upadłości organizacji i pomogą wierzycielom odzyskać pieniądze. W sumie jest 5 procedur. Rozpoczynają się i kończą aktami orzeczniczymi sądu polubownego. Dla każdego postępowania w określonej roli wyznaczany jest kierownik arbitrażu.

Role syndyka masy upadłościowej

W każdym postępowaniu z upadłym można zawrzeć ugodę – jest to porozumienie między dłużnikiem, wierzycielem i uprawnionymi organami w sprawie procedury spłaty długu.

W tym celu na zgromadzeniu wierzycieli proponują zapis o spłacie długów wraz z harmonogramem spłat.

Za zgodą pożyczkodawców można obniżyć oprocentowanie pożyczki, wysokość umorzonych grzywien, plan ratalny i tak dalej.

Author: 4ele